Telefon: +90 (212) 438 06 27pbx Email: info@turkuazist.com

İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

    Anasayfa » Haber »
  • İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

İş kazası durumunda yapılması gerekenler;

1.İşverenin yapması gerekenler
2.İşçinin yapması gerekenler
3.SGK kurumunca yapılması gerekenler
İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda İşverenin yapması gerekenler;
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları belgelendirilmeleri kaydı ile Kurum tarafından işverene ödenir.
Bu yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
İş kazası olması halinde durum  işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki
Yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl,
SGK’ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir.
Aksi durumda bu sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK’ca işverenden tahsil edilir.
Ayrıca;
İşyeri kaza raporu düzenlenir.
Şahitlerin ifadeleri alınır.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi kurumca formatı belirlenen bildirim formu ile internetten yapılır
İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda SGK kurumunca yapılması gerekenler;
Sigorta kurumunun sorumlulukları ise ölüm halinde varislere iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolundan aylık bağlamasıdır. Bunun dışında maluliyet durumu söz konusu ise iş kaybı oranına göre geçici yada sürekli iş görmezlik geliri bağlama durumu söz konusu olacaktır
İş kazasında durumunda iş görmezlik ödeneği bağlanması için 1 gün bile çalışmış olmak yeterlidir. Asgari çalışma süresi aranmaz. Ayrıca hastalık halinde 3.günden itibaren ödeme verilir iken iş kazası durumunda ilk günden itibaren ödeme yapılır.
İş kazasına bağlı olarak 4b statüsünde çalışan işverenlerin ödenek alabilmek için ayrıca borcuda olamamalıdır. Yatarak tedavilerde işçiye  gelirinin %50 si ,ayakta tedavilerde ise 2/3 oranında  ödeme yapılır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
5 yıl içinde alınmayan geçici iş görmezlik ödeneği zamanaşımına uğrayacaktır.
İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda yapması gerekenler;
İş kazasına uğrayan sigortalı, kazadan sonraki gün içinde işverene  veya kuruma kazayı  bildirmekle mükelleftir.
İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin önerdiği  tedbir ve tavsiyelere uymak, zorundadır. Sigortalının hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyeye uymaması yüzünden,tedavi süresi uzarsa, malul kalır yada malullük derecesi artarsa, geçici iş göremezlik ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik gelirinin; kendisine yüklenen kusurun raporda veya yargı kararında  belirtilen oranındaki miktar kadarı  kurum tarafından düşülür. Ancak bu oran %50 geçemez.
Kurum tarafından gerekli tedavi sigortalıya yazılı olarak bildirilmiş, sigortalı buna uymamış ise teklif edilen tedaviyi kabul edip kuruma başvuracağı  tarihe kadar sigortalıya,
– Tedavi yapılmaz,
– Geçici veya sürekli iş göremezlik geliri verilmez.
İşçinin geçirdiği iş kazası ile ilgili ileride sıkıntı yaşamaması için yapması gerekenler;
Hastanede iş kazasına maruz kaldığınıza dair sevk işlemlerinizin yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
İş kazanızın internetten SGK’na  bildirilip bildirilmediğini kontrol ediniz.
Tedavinizi mutlaka SSK veya devlet hastanelerinde başlatın. Gerekiyorsa başka bir kuruma SGK’nın sizi sevkini sağlayın.
Hastanede polis tarafından tutulacak tutanağa ileride sizi sıkıntıya düşürecek şeklide ifade vermeyin Örnek:işverenden şikayetçi değilim yada kazaya ben sebep oldum,benim hatamdan kaynaklandı  şeklinde ifade verirseniz ileride açılacak ceza davası takipsizlik kararı ile düşer.
SGK hastaneleri dışında başka bir yere sevk gerekli ise ve bu sevk yapılmıyorsa durumu mutlaka işvereninize bildirerek yardımcı olmasını isteyin.

NOT: %10 üzerinde çalışma gücü kaybı söz konusu ile kurum sürekli iş görmezlik geliri bağlayacağından kaza ile ilgili mutlaka inceleme yapacaktır. Bu nedenle kaza ile ilgili tutanak ve belgelerin bir kaza dosyası oluşturularak saklanması önem arz etmektedir.

Alim Karataş
(Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Kaynak: Hilal Haber